ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Yönetmelik ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları (ETHS) bilgi verme yükümlülüklerinin ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıların (ETAHS) bilgi verme ve doğrulama yükümlülüklerinin yanı sıra, hukuka aykırı içerik ve haksız ticari uygulamalar ile fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali şikayet başvuru prosedürü, aracılık sözleşmesi asgari unsurları, dahili işletim tesisi kuruluşu, veri kullanma ve paylaşımı kuralları, mevzuata uygunluk raporu ve ödeme hizmetlerine ilişkin yükümlülükleri gibi diğer yükümlülüklerinin kapsamı da belirlenmiş oldu.

ETAHS’lerin ETHS tanıtıcı bilgilerini, kendisinden temin ettiği belgeler üzerinden veya ilgili kurumların erişime açık elektronik sistemlerinden doğrulama yükümlülüğü zaten mevcuttu. Ancak bu doğrulama yapılamadığı ölçüde ETAHS’nin ilgili ETHS ile çalışamayacağı da belirtilmiş oldu. İlaveten bu bilgilerin güncelliğini sağlamak yükümlülüğü de ETAHS’lere getirilmiş oldu. Ayrıca 01.01.2023 tarihi öncesi aracılık hizmeti sunulan ETHSler bakımından bu yükümlülük 01.01.2024 tarihine kadar yerine getirilecektir.

ETAHS’lere ayrıca kamu kurum ve kuruluşların kendisiyle doğrudan iletişim kurmasına imkan sağlayacak en az 1 gerçek veya tüzel kişiyi irtibat noktası olarak belirleme mecburiyeti getirildi.

Yönetmelikle ETAHS ve kendine ait elektronik ortamda satış yapan ETHSler tarafından hazırlanması gereken işlem rehberi içeriği ile siparişe ve sipariş teyidine ilişkin düzenlemeler de getirmekte.

Hukuka aykırı içerikte ETAHS’lerin sorumlu olmayacakları prensibi devam etmekle birlikte, ETAHS tarafından sunulan içeriğin hukuka aykırı olduğundan haberdar olunması halinde bu içeriği en geç 48 saat içinde yayımdan kaldırarak hukuka aykırı hususu ETHS ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekçesiyle bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir. İlaveten hazırlanacak olan mevzuata uygunluk raporunun orta, büyük ve çok büyük ölçekli ETAHS, ETHS tarafından sağlanan içerikle ilgili olarak Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, Sınai Mülkiyet Kanununa ve bunların ikincil mevzuatına aykırı hususları tespit etmek amacıyla her yıl inceleme yapacağı inceleme sonucunda hazırlanacağı belirtilmiştir.

Elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar ise Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da verilen örneklere yenileri eklenmiş ve bazı durumlara açıklamalar getirilmiştir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlaline yönelik şikayet başvurusunun ise dahili iletişim sistemi, noter veya KEP aracılığıyla ETAHS’ye yine Yönetmelikte belirtilen hususları içerecek şekilde yapılacaktır. Yönetmelikte belirtilen hususları içeren başvuruları alan ETAHS’nin 48 saat içinde şikayete konu ürünü yayımdan kaldırması ve durumu ETHS ve hak sahibine bildirmesi gerekmektedir. ETHS ise şikayete yine Yönetmelikte belirtildiği şekilde itiraz edebilecektir. Dahili iletişim sisteminin 01.07.2023 tarihine kadar kurulması gerekecek olup bu sistem ile yapılacak işlemler 01.07.2023 tarihine kadar elektronik posta gibi araçlarla yapılabilecektir.

Yönetmelik ayrıca ETAHS ile ETHS arasında imzalanması gereken aracılık sözleşmesinin de asgari içeriğini belirlemiştir. 01.06.2023 tarihine kadar Yönetmelikle uyumlu hale getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümleri geçersiz sayılacaktır.

Yine ETAHS tarafından yapılacak tek taraflı değişikliklerin, ETHS’ye bildirim tarihinden itibaren 15 gün ve bazı durumlarda 30 gün içinde yürürlüğe gireceği belirtilirken, ETHS’nin de 30 günlük sürenin sonunda uygulamaya konulacak değişikliklerde bildirimde bulunarak tazminatsız fesih hakkı düzenlenmiştir. İlaveten ETAHSlerin aracılık sözleşmesinde verilen sözleşmenin askıya alınması, kısıtlanması veya sonlandırılması gereken durumlarda ETHS’den savunma isteyecektir. En az 3 iş günü içinde ETHS tarafından bir açıklama verilmemesi veya verilen açıklamanın yetersiz olması durumunda ETAHS tarafından açıklamanın alınmasından itibaren 7 iş günü içinde, açıklama verilmemişse eğer 3. İşgününün sonunda ETHS’ye bildirerek aracılık hizmeti askıya alınabilecek, kısıtlanabilecek ya da sona erdirilebilecektir. Dolandırıcılık, veri ihlali, siber güvenlik riskleri içeren durumlarda aracılık hizmeti derhal kısıtlanabilecek, sonlandırılabilecek veya askıya alınabilecektir.

Çok büyük ölçekli ETAHS elektronik ticaret Pazar yerlerinde, çok büyük ölçekli ETHS ise elektronik ticaret ortamlarında ödeme hizmetlerine ilişkin olarak sınırlamalar da getirilmiştir.

Ayrıca çok büyük ölçekli ETAHS ve çok büyük ölçekli ETHS, mal ve hizmet ilanlarının yayımlanmasına elektronik ortam sağlaması halinde, aynı ortamda mal veya hizmet teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan tanıyamayacaktır.

Yönetmelikle ayrıca 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olan reklam bütçesi ve harcamaları ile indirim bütçesi ve yapılabilecek indirimlere ilişkin sınırlamalar da detaylandırılmaktadır.

Görülebileceği gibi ETAHS ve ETHSleri 2023 ve 2024 yılları içinde yeni mevzuata uyum sağlamış, 01.01.2025 tarihi itibariyle de lisans almış olmaları için önemli hazırlıklar ve çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

Senem Gölge Yalçın
In Socials: