Recent Developments in Tender Offers

The Communiqué Amending the Communiqué on Tender Offers No. II-26.1 (II-26.1.ç) (“New Communiqué”), the draft of which was published by the Capital Markets Board (the “Board”) on 1 February 2021 on its official website, entered into force on 16 October 2021 through publication in the Official Gazette.

1. Persons Benefiting from Tender Offers

With the New Communiqué, persons who will benefit from tender offers are limited to the shareholders of the target company at the date of the disclosure of the acquisition of the shares or voting rights triggering the tender offer.In that respect, a list showing the shareholders who are entitled to benefit from the tender offer and the amount of shares that they hold in the target company shall be shared by the Central Registry Agency one business day prior to the commencement date of the tender offer.

2. Brokerage Agreement/Information Form

It is prohibited to include provisions in the brokerage agreement to be executed with the brokerage firm for the tender offer and/or the information form to be prepared in that respect preventing the shares on which there are transaction restrictions, legal disputes or any other claims, from participating to the tender offer.The purchase price of the said shares should be deposited in an interest bearing account until the finalization of the legal dispute or the elimination of the transaction restriction.

3. Events where the Mandatory Tender Offer is not Triggered

With the New Communiqué, in addition to the current exceptions, the mandatory tender offer obligation will also not be triggered in the following cases:

  • Triggering of squeeze-out and sell-out rights as a result of gaining management control;
  • In the case of capital increases where preemption rights have not been restricted, change of management control through acquisition of shares by the existing shareholders;
  • Gaining management control unintentionally due to reasons, which are listed under the New Communiqué.

In addition to the above, the exception regarding sharing of the management control of the target company, equally or to a lesser extent and for the first time, through acquisition of a portion of shares of the existing shareholder(s) holding the management control of the target company through a written contract, provided that they own 50% or less of the voting rights of the target company, is expanded to include capital increase. Additionally, intragroup share transfers are also included in the exceptions.

4. Exemption

With the New Communiqué, acquisition of management control as a result of inheritance, portion of inheritance or due to matrimonial property regime provisions or legal requirements are also considered among the exemptions.

5. Mandatory Tender Offer Price

With the New Communiqué, in case the Board takes a decision on (i) the implementation of the provisions of relevant provisions of the Capital Markets Law due to market abuse; or (ii) acknowledgment of extraordinary events affecting the economy or sector with respect to period taken as a basis for the determination of the mandatory tender offer, the periods in the said decision shall not be taken into account during the calculation of the mandatory tender offer price and those periods shall be added to the beginning of the base period.

Additionally, no interest shall accrue due to failure to initiate the tender offer in the designated periods, in case no fault can be attributed to the bidder. On the other hand,TRLEF shall apply instead of TRLIBOR in the cases where interest will accrue.

6. Mandatory Tender Offer Process

An application shall be made to the Board within 6 business days as of the delivery of the resolution of the Board determining the triggering of the mandatory tender ex officio.

Additionally, the period to be taken into account for the due completion of the mandatory tender offer within the designated periods shall be the latest date stipulated under the Communiqué.

7. Liability for the Information Form

With the New Communiqué, brokerage firms, in addition to the signatories of the brokerage firms, are also included within the persons who are liable for the inaccuracy or insufficiency of the information form.

 

Our evaluations within the scope of this newsletter do not constitute any legal opinion or legal advice and Pekin Bayar Mizrahi cannot be held responsible for such evaluations. Should you request further information on what the new amendments bring, please contact our team.

1 Şubat 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) taslağını yayımladığı, II.26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) (“Yeni Tebliğ”) 16.10.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1. Pay Alım Teklifinden Yararlanacak Kişiler

Yeni Tebliğ ile pay alım teklifinden yararlanacak kişiler pay alım teklifini doğuran payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte hedef ortaklıkta pay sahibi olan diğer ortaklar ile sınırlanmıştır. Bu kapsamda borsada işlem gören hedef ortaklıklar açısından, pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ile bunların hedef ortaklıkta sahip olduğu pay tutarlarına ilişkin liste Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından pay alım teklifinin başlangıç tarihinden bir iş günü öncesinde paylaşılacaktır.

2. Aracılık Sözleşmesi/Bilgi Formu

Pay alım teklifi sebebiyle atanacak yatırım kuruluşu ile imzalanacak aracılık sözleşmesine ve/veya bu kapsamda hazırlanacak bilgi formuna üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılımını kısıtlayan hükümlerin konulmaması gerektiği düzenlenmiştir. Buna istinaden ilgili payların bedeli, işlem yasağı sona erene ya da hukuki ihtilaflar veya hak iddiaları ortadan kalkana kadar teklif sahibi adına açılacak bir hesapta nemalandırılarak bloke edileceği hüküm altına alınmıştır.

3. Zorunlu Pay Alım Teklifinin Doğmadığı Haller

Yeni Tebliğ ile mevcut istisnalara ek olarak aşağıdaki durumlarda da pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmayacaktır:

  • Yönetim kontrolünün elde edilmesi ile ortaklıktan çıkarma ve satma hakkının da doğması;
  • Payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen yeni pay alma haklarının sınırlandırılmadığı sermaye artırımlarında, mevcut ortaklarca alınan paylar nedeniyle yönetim kontrolünün değişmesi.
  • Yeni Tebliğ’de sayılan ve kendi iradesi dışında gelişen sebeplere bağlı olarak yönetim kontrolüne sahip hale gelinmesi.

Yukarıdakilere ek olarak hedef ortaklığın yönetim kontrolüne tek başına veya birlikte sahip mevcut ortaklarına ait payların bir kısmını devralmak suretiyle ortak olan kişinin; ortaklığın oy haklarının % 50’si veya daha azına sahip olmak koşuluyla, pay devri öncesinde yönetim kontrolüne sahip ortak veya ortaklardan bir kısmı ile aralarındaki yazılı sözleşme çerçevesinde ortaklığın yönetim kontrolünü eşit veya daha az bir oranla ilk kez paylaşması istisnası sermaye artırımı yoluyla edinilecek payları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca grup içinde yapılan pay devirleri de istisna kapsamına alınmıştır.

Yeni Tebliğ ile belirtilen istisnalar sebebiyle pay alım teklifinin doğmaması durumunda da ilgili istisnadan bahsedilmek suretiyle kamuya açıklama yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

4. Muafiyet

Yeni Tebliğ ile pay alım teklifine ilişkin muafiyet halleri arasında yönetim kontrolünün ele geçirilmesine yol açan pay iktisabının miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümlerinden veya yasal zorunluluklardan kaynaklanması durumu da eklenmiştir.

5. Pay Alım Teklif Fiyatı

Yeni Tebliğ ile pay alım teklifi fiyatının belirlenmesi kapsamında baz alınan döneme ilişkin olarak Kurul tarafından (i) piyasa dolandırıcılığı sebebiyle Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca işlem yapılmasına; veya (ii) ekonomiyi ya da sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığının kabulüne karar verilmesi halinde ilgili karara esas teşkil eden dönemler fiyatın hesaplanmasına dikkate alınmayacak olup dikkate alınmayan süreler esas alınan dönemin başına eklenir.

Ayrıca pay alım teklifi yükümlüsünün kusuru olmaksızın pay alım teklifi yükümlülüğünü öngörülen sürede başlamaması durumunda pay alım teklif fiyatına faiz işletilmeyeceği düzenleme altına alınmıştır. Faiz işletilecek durumlarda ise faiz oranı hesabında TRLIBOR yerine Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranının kullanılmasına karar verilmiştir.

6. Pay Alım Teklif Süreci

Yeni Tebliğ ile Kurulca pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun re’sen tespit edildiği durumlarda da Kurul kararının yükümlülere tebliğ tarihini izleyen 6 iş günü içinde Kurul’a başvuru yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

Ayrıca pay alım teklifinin süresi içinde tamamlanmasına ilişkin dikkate alınacak süre açısından Tebliğ’de öngörülen en son tarihin dikkate alınacağı düzenlenmiştir.

7. Pay Alım Teklifi Formunda Sorumluluk 

Yeni Tebliğ ile pay alım teklifi formunda yer alan bilgilerin yanlış, yanıltıcı veya eksik olduğunun ortaya çıkması durumunda sorumlu olan kişiler arasına yatırım kuruluşları yetkilileri yanı sıra yatırım kuruluşları da eklenmiştir.

 

İşbu bilgi notu kapsamındaki değerlendirmelerimiz herhangi bir hukuki görüş veya hukuki tavsiye niteliğinde olmayıp söz konusu değerlendirmelerden ötürü Pekin Bayar Mizrahi’ye sorumluluk yüklenemez. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Senem Gölge Yalçın
In Socials: