New Regulation on Active Cooperation For Detecting Cartels Has Been Published

The new regulation which determines the procedures and principles regarding immunity from or reduction for the fines specified in Article 16 of the Law on the Protection of Competition (“Law”) to be imposed on enterprises and enterprise managers and employees who actively cooperate with the Competition Authority for the purpose of detecting cartels which are prohibited under Article 4 of the Law is now published.

Kartellerin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yeni Yönetmelik Yayınlandı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 4. maddesinde yasaklanmış olan kartellerin ortaya çıkarılması amacıyla Rekabet Kurumuyla aktif iş birliği yapan teşebbüsler ile teşebbüs yöneticileri ve çalışanlarına, Kanun’un 16. maddesinde belirtilen para cezalarının verilmemesine veya verilecek cezalarda indirim yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni yönetmelik 16.12.2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Decision of the Turkish Constitutional Court Concerning On-Site Inspections Conducted by the Competition Authority Without Court Order

by admin

Turkish Constitutional Court (“Constitutional Court”) examined the application of Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi (“Ford Otomotiv”) concerning the violation of the right to inviolability of residence, and determined that on-site inspection conducted at Ford Otomotiv

Anayasa Mahkemesi’nden Hakim Kararı Olmaksızın Gerçekleştirilen Yerinde İncelemeye İlişkin “İhlal” Kararı

by admin

Anayasa Mahkemesi Ford Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi’nin (“Ford Otomotiv”) konut dokunulmazlığı hakkının ihlaline yönelik başvurusunu inceleyerek, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında

REKABET KURUMU ÇEVRİM İÇİ PAZAR YERLERİ SATIŞ KISITLAMASINA İLİŞKİN YENİ YAKLAŞIMI

Bilindiği üzere dağıtım sistemi üyelerinin nihai alıcılara yapacakları aktif ve pasif satışlar sağlayıcılar tarafından yasaklanamamaktadır. İnternet ve benzeri yollarla yapılan satışlar genellikle pasif satış olarak nitelendirilmektedir.

COMPETITION BOARD’S NEW APPROACH TO ONLINE MARKETPLACE SALES RESTRICTIONS

As known, active and passive sales by distribution system members to ultimate buyer cannot be prohibited. Sales made via the internet and similar means are generally accepted as passive sales.

Discrimination Claims in Competition Law

by admin

Article 4 of the Law No. 4054 on the Protection of Competition (“Act”) stipulates that “Agreements between undertakings, concerted practices and such decisions and practices of associations of undertakings that directly or indirectly prevent, distort or restrict competition in a particular goods or services market, or that have or may have the effect of preventing, distorting or restricting competition, are unlawful and prohibited”.

Rekabet Hukukunda Ayrımcılık İddiaları

by admin

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (“RKHK”) 4. maddesinde “Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut..

Technology Undertakings

In May 2022, various amendments were made to the Communiqué No. 2010/4 on Mergers and Acquisitions Requiring Permission from the Competition Board (“Communiqué”). One of the most important of these amendments is the definition of technology undertakings and the exception granted to these undertakings with respect to turnover thresholds.

Teknoloji Teşebbüsleri

2022 yılı Mayıs ayında 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) muhtelif değişiklikler gerçekleştirilmiştir..